Regulamin Szkoły

obowiązuje od 01.09.2018r.

 1. Koala Szkoła Języków Obcych jest niepubliczną placówką kształcenia, której celem jest prowadzenie kursów językowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 2. Regulamin określa warunki organizacji i przeprowadzenia kursów i dotyczy wszystkich kursów językowych organizowanych przez Koala Szkołę Języków Obcych, zwaną dalej „szkołą”.
 3. Cennik kursów na rok szkolny 2018/2019 wraz z terminami płatności stanowi integralną część regulaminu.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 1. Zajęcia na kursach odbywają się w systemie semestralnym. Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry. Semestr zimowy rozpoczyna się w drugim tygodniu września lub w pierwszym tygodniu października i trwa do stycznia. Semestr letni rozpoczyna się w lutym (w zależności od ferii zimowych) i trwa do czerwca.
 2. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany lektorów w trakcie kursu z ważnych powodów organizacyjnych.
 3. Kursy (z wyjątkiem kursów indywidualnych) prowadzone są w grupach od 2 do 8 osobowych. Grupy kursowe są tworzone z uwzględnieniem stopnia zaawansowania, wieku, doświadczeń językowych i indywidualnych potrzeb ich uczestników.
 4. Zajęcia na kursach odbywają się według następującego rozkładu:
 • dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych: zajęcia 2 razy w tygodniu po 45 min.
 • dzieci w wieku przedszkolnym: zajęcia raz w tygodniu po 45 min.
 • dorośli: zajęcia raz w tygodniu 90 min
 • zajęcia indywidualne 60 min
 • zajęcia indywidualne 45 min

W szczególnych przypadkach możliwe jest zorganizowanie zajęć odbywających się według innego schematu.

OPŁATY

 1. Cena kursu (czesne) uwzględnia zaplanowaną ilość godzin i materiały dydaktyczne przygotowywane przez lektorów (bez ceny podręczników).
 2. Płatności za kurs można dokonać jednorazowo lub miesięcznie, w przypadku kursu języka angielskiego płatność należy uiścić do 10 każdego miesiąca, płatność z góry. Czesne jest płatne przez 10 miesięcy.
 3. Ilość godzin do wypracowania na kursach grupowych:

zajęcia odbywające się dwa razy w tygodniu

 • z języka angielskiego 71 godzin lekcyjnych
 • z języka niemieckiego 52 godziny lekcyjne

zajęcia odbywające się raz w tygodniu

 • z języka angielskiego 35 godzin lekcyjnych
 • z hiszpańskiego 30 godzin lekcyjnych
Wysokość opłat:
do 10-tego danego miesiąca (płatne z góry):

za zajęcia odbywające się dwa razy w tygodniu (po 45 min):

 • Stała miesięczna opłata za kurs języka angielskiego 180 zł
 • Stała opłata za kurs języka niemieckiego 130 zł

jeden raz w tygodniu (45 min)

 • Stała miesięczna opłata za kurs języka angielskiego 100 zł
 • Stała miesięczna opłata za kurs języka hiszpańskiego 90 zł

jednorazowe zajęcia indywidualne (45 min) 60 zł (x ilość zajęć planowanych w miesiącu)

po 10-tym danego miesiąca:

za zajęcia odbywające się dwa razy w tygodniu (po 45 min):

 • Stała miesięczna opłata za kurs języka angielskiego 200 zł miesięcznie.
 • Stała miesięczna opłata za kurs języka niemieckiego 150 zł miesięcznie.

jeden raz w tygodniu (45 min)

 • Stała miesięczna opłata za kurs języka angielskiego 110 zł
 • Stała miesięczna opłata za kurs języka hiszpańskiego 100 zł

zajęcia indywidualne (45 min) 80 zł (x ilość zajęć planowanych w miesiącu)

po 20-tym danego miesiąca:

za zajęcia odbywające się dwa razy w tygodniu (po 45 min)

 • Stała miesięczna opłata za kurs języka angielskiego 220 zł miesięcznie.
 • Stała miesięczna opłata za kurs języka niemieckiego 180 zł miesięcznie.

jeden raz w tygodniu (45 min)

 • Stała miesięczna opłata za kurs języka angielskiego 130 zł
 • Stała miesięczna opłata za kurs języka hiszpańskiego 120 zł

zajęcia indywidualne (45 min) 100 zł (x ilość zajęć planowanych w miesiącu)

* W przypadku wyrobienia większej ilości godzin niż planowana po wcześniejszym poinformowaniu Państwa, będą naliczone dodatkowe opłaty w wysokości 25 złotych za zajęcia kursów angielskiego i niemieckiego oraz hiszpańskiego.

 1. Opłaty za kursy można dokonywać na rachunek bankowy (dane na stronie internetowej www.koala.karpacz.pl) lub osobiście w sekretariacie szkoły.
 2. Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek szkoły.
 3. Po przekroczeniu terminu wpłaty naliczane będą ustawowe odsetki.
 4. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość indywidualnego ustalenia terminów płatności, co wymaga formy pisemnej, złożonej przed rozpoczęciem kursu lub przed rozpoczęciem danego miesiąca.
 5. W przypadku niezapłacenia kolejnej raty w terminie do 10 następnego miesiąca (miesiąc od daty terminowej płatności), słuchacz zostaje skreślony z listy uczestników kursu i traci prawo do uczestnictwa w zajęciach.
 6. W przypadku dokonywania płatności w sekretariacie szkoły dowodem wpłaty jest druk KP.
 7. Szkoła wystawia rachunek na życzenie słuchacza w terminie do 7 dni po dokonaniu płatności lub wpływu płatności na rachunek bankowy.
 8. Rachunki wystawiane są na nazwisko uczestnika kursu, firmy kierującej na szkolenie lub nazwisko rodzica (opiekuna) w przypadku, gdy uczestnikiem kursu są dzieci.

PRAWA I ZOBOWIĄZANIA SZKOŁY

 1. Szkoła zobowiązuję się do przeprowadzenia zajęć w ilości przewidzianej dla danego rodzaju kursu i grupy wiekowej w odpowiednio wyposażonych salach.
 2. Lektorzy mają obowiązek przygotowywać i systematycznie przeprowadzać testy sprawdzające postępy słuchaczy oraz wewnętrzne egzaminy końcowe.
 3. W przypadku nieobecności nauczyciela szkoła zapewnia zastępstwo, zastrzegając sobie prawo do odwołania zajęć w wyjątkowych sytuacjach i odrobienia ich w terminie ustalonym ze słuchaczami lub ich opiekunami.
 4. Szkoła ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci tylko podczas zajęć na terenie sal wykładowych szkoły. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze na zajęcia i w drodze powrotnej odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie (wyjątek stanowią sytuację, kiedy lektor przyprowadza dzieci ze szkoły-ustalone wcześniej z rodzicami).
 5. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.
 6. Szkoła gwarantuje ciągłość nauczania zastrzegając sobie prawo do wprowadzenia koniecznych zmian w organizacji zajęć w przypadku zmiany ilości słuchaczy w trakcie trwania kursu (poniżej 4 osób). W takich sytuacjach możliwe jest łączenie grup, zmiana dni i godzin zajęć, skrócenie czasu trwania zajęć lub podwyższenie opłaty za zajęcia od momentu wystąpienia zmiany. Słuchaczom, którzy nie akceptują zaproponowanych zmian przysługuje zwrot wpłaconych kwot za zajęcia niezrealizowane od momentu zaistnienia zmiany.
 7. Szkoła zastrzega sobie prawo skreślenia słuchacza z listy uczestników kursu.
 8. Szkoła zastrzega sobie prawo do umieszczania zdjęć zrobionych podczas trwania zajęć na stronie internetowej szkoły i w innych materiałach reklamowych.

PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZY

 1. Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty, niezależnie od powodu lub czasu trwania nieobecności. Może zaistnieć możliwość odrobienia zajęć w terminie grup równoległych poziomem.
 2. Słuchacz ma prawo odwołać zajęcia indywidualne z minimum 3 dniowym (72 godzinnym) wyprzedzeniem. W przypadku odwołania w wyznaczonym terminie ustalonej lekcji indywidualnej, płatność przechodzi na kolejny miesiąc.
 3. Postępy słuchaczy są systematycznie oceniane przez lektorów w formie stosownej do wieku i poziomu zaawansowania. Uzyskane oceny zapisywane są w zeszytach.
  Na koniec roku szkolnego dzieci oraz młodzież gimnazjalna otrzymuje, certyfikat ukończenia kursu, pod warunkiem zaliczenia minimum 60% testów cząstkowych i testu końcowego, oraz minimum 60% frekwencji na zajęciach lub pozytywnej oceny lektora w przypadku dzieci młodszych.
 4. Słuchacz ma prawo do zgłaszania swoich uwag na temat jakości świadczonych usług przez szkołę oraz wyrażania własnych pomysłów potencjalnie podwyższających jakość tych usług, w formie pisemnej lub podczas rozmowy z uprawnionym przedstawicielem szkoły (Panią Joanną Woźniak) w biurze szkoły, w terminie wcześnie ustalonym.
 5. W wypadku gdy zachowanie nieletniego uczestnika lekcji pomimo wszelkich dostępnych metod wychowawczych , nie pozwala na jej prowadzenie, kosztem innych jej uczestników, nauczyciel prowadzący lekcje ma prawo wyłączyć takowego uczestnika z lekcji , kontaktując się z rodzicem / opiekunem prawnym, który w takiej sytuacji zobowiązany jest osobiście odebrać dziecko w najbliższym możliwym terminie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich/swojego dziecka/swoich dzieci przez KOALA Szkoła Języków Obcych Joanna Woźniak, z siedzibą 58-540 Karpacz, ul. Konstytucji 3 Maja 52A do celów związanych z rekrutacją oraz w celu zawarcia i wykonania łączącej strony umowy.
 2. Zostałem poinformowany o administratorze, celach i podstawach przetwarzania, odbiorcach danych, okresie przechowywania oraz o przysługujących mi prawach, zgodnie z informacją stanowiącą załącznik do Regulaminu.
 3. Informacje przechowywane w bazie szkoły nie będą udostępniane osobom trzecim.
 4. Regulaminu Szkoły Językowej Koala oraz Cennik wraz z terminami płatności dostępny jest na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowane przepisy kodeksu cywilnego.
 6. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej. 

Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i zobowiązuje się do jego respektowania:


(data i podpis)  ……………………………………………………………………